Partnerzy

Krótki opis instytucji Vertigo Lab to think-and-do-tank specjalizujący się w ekonomii środowiska. Zespół Vertigo Lab z siedzibą w Bordeaux łączy szeroki zakres umiejętności i doświadczenia (ekonomia zasobów naturalnych, zarządzanie różnorodnością biologiczną, inżynieria rolna, rozwój projektów).
Cele instytucjiOpracowujemy i mobilizujemy narzędzia oceny wpływu i pomiarów, aby umieścić środowisko w centrum strategii i urzeczywistnić transformację ekologiczną.
Grupa docelowa instytucjiVertigo Lab działa zarówno dla podmiotów publicznych, jak i prywatnych, od poziomu lokalnego do międzynarodowego.
Strona internetowa instytucjiwww.vertigolab.eu/en/home
Krótki opis instytucjiInstytut Badań nad Rozwojem Obszarów Wiejskich (IfLS) jest niezależnym instytutem badawczym typu non-profit przy Uniwersytecie Goethego we Frankfurcie nad Menem. Powstała w 1956 roku. Od tego czasu zajmuje się rozwojem rolnictwa i obszarów wiejskich w Niemczech i Europie. Zespół 12 badaczy i konsultantów wspieranych przez asystentów projektowych i pracowników administracyjnych zarządza i realizuje obecnie około 20 projektów.
Cele instytucjiKluczowe obszary działania to polityka rolna, rozwój obszarów wiejskich i rozwój regionalny, aspekty środowiskowe i społeczno-gospodarcze rolnictwa, ochrona przyrody i krajobrazu kulturowego. Przekrojowymi aspektami w tych dziedzinach pracy są zrównoważony rozwój, zarządzanie i współpraca, jak również wiedza i innowacje.
Grupa docelowa instytucjiKlientami są Komisja Europejska, Parlament Europejski, niemieckie ministerstwa krajów związkowych i landów oraz ich podległe agencje, a także gminy i organizacje społeczeństwa obywatelskiego. W ciągu ostatnich 60 lat IfLS współpracował z organami unijnymi i krajowymi w ramach programów, sieci i inicjatyw w ponad 500 projektach.
Strona internetowa instytucjihttps://www.ifls.de/
Krótki opis instytucjiStowarzyszenie ARID powstało w sierpniu 2009 roku w Krakowie. Stowarzyszenie ARID współpracuje z 10 stałymi pracownikami i kilkunastoma ekspertami. Celem Stowarzyszenia od początku jego istnienia jest wspieranie rozwoju regionów, w tym przede wszystkim kształtowanie postaw otwartych na wiedzę i innowacje oraz upowszechnianie nowoczesnych technologii informacyjnych. Stowarzyszenie ma również na celu ułatwienie przepływu informacji o najnowszych osiągnięciach nauki i technologii mających zastosowanie do uczenia się dorosłych przez całe życie.
Cele instytucjiCelem Stowarzyszenia jest promowanie rozwoju regionów, w tym w szczególności:
1. Kształtowanie postaw otwartych na wiedzę i innowacje.
2. Upowszechnianie nowoczesnych technologii informacyjnych.
3. Ułatwienie przepływu informacji o najnowszych osiągnięciach w nauce i technologii mających zastosowanie do osób dorosłych w kształceniu ustawicznym.
4. Podtrzymywanie świadomości ich dziedzictwa kulturowego i uczenie się z niego współczesnych rozwiązań.
5. Wspieranie inicjatyw lokalnych zgodnie z celami Stowarzyszenia.
6. Stworzenie korzystnych warunków do pokonywania granic geograficznych, administracyjnych i pokoleniowych.
7. Ułatwienie nawiązywania partnerskich stosunków.
8. Popularyzacja środowiskowych i ekologicznych metod gospodarowania.
Grupa docelowa instytucji-Mieszkańcy obszarów wiejskich
-Rolnicy
-Przedsiębiorcy
-Nauczyciele szkół zawodowych
-Doradcy rolni
Strona internetowa instytucjihttp://www.arid.org.pl
Krótki opis instytucjiBETI zostało założone w 2003 roku przez aktywny zespół profesjonalistów, którzy od ponad 15 lat pracują w dziedzinie ICT i technologii edukacyjnych. Podczas realizacji różnych działań w sektorach szkolnictwa wyższego i szkolenia zawodowego zgromadzono bogate doświadczenie, wiedzę i umiejętności w dziedzinie ulepszonego szkolenia w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych, metodyki kształcenia na odległość, technologii edukacyjnych, produkcji multimediów, rozwoju aplikacji internetowych itp.
Cele instytucji• Stosowanie działań naukowych, metodologicznych i praktycznych w celu zachęcenia do szkoleń i uczenia się opartych na technologiach informacyjno- komunikacyjnych, aby zrównoważyć płynność edukacji, rozwój społeczny i gospodarczy.
• Dążenie do rozwoju demokratycznych, szeroko dostępnych i niezależnych od siebie warunków kształcenia dla wszystkich obywateli, przy jednoczesnym wdrażaniu paradygmatu uczenia się przez całe życie, rozwijaniu inicjatyw w zakresie kształcenia na odległość oraz tworzeniu systemów informacyjnych na potrzeby szkoleń, poradnictwa i doradztwa.
• Wspieranie informatycznego zarządzania projektami i procesami, we współpracy z organizacjami i osobami prywatnymi, dążącymi do zapewnienia efektywności i jakości realizowanych działań i świadczonych usług.
Grupa docelowa instytucjiBETI współpracuje głównie z edukatorami, nauczycielami, badaczami i uczniami z różnych dziedzin.
Strona internetowa instytucjihttp://beti.lt/en
Krótki opis instytucjiVetAgro Sup jest publicznym francuskim dyplomowanym instytutem publicznym. Znajdują się tu dwa kampusy we francuskim regionie Auvergne-Rhône-Alpes, kampus weterynaryjny w pobliżu Lyonu oraz kampus rolniczy w pobliżu Clermont-Ferrand. Głównymi priorytetami Instytutu są: szkolenie lekarzy weterynarii i inżynierów, tworzenie wiedzy i wspieranie podmiotów gospodarczych w dziedzinie nauk o żywności, zdrowia zwierząt, rolnictwa i nauk o środowisku. Vetagro Sup oferuje kursy szkoleniowe i rozwija działalność badawczą wokół tematu „zdrowie na świecie”. Pojęcie to obejmuje kwestie zdrowia ludzi, zwierząt i środowiska.
Cele instytucjiVetAgro Sup oferuje szerokie i multidyscyplinarne szkolenia z zakresu weterynarii i agronomii. VetAgro Sup, we wspólnych jednostkach badawczych z krajowymi uniwersytetami i instytutami badawczymi, takimi jak INRA, CNRS, INSERM, IRSTEA. Zespoły naukowe VetAgro Sup uczestniczą w krajowych, europejskich i międzynarodowych projektach badawczych. Główne obszary działalności naukowej związanej z projektem to nauki rolnicze, zdrowie publiczne i środowisko, bezpieczeństwo żywności oraz zarządzanie terytorium.
Grupa docelowa instytucjiVetAgro Sup, z około 1200 studentami i 120 nauczycielami-badaczami, oferuje szereg wysokiej jakości szkoleń z zakresu nauk przyrodniczych, z dobrą ekspozycją na poziomie krajowym, europejskim i międzynarodowym. Działania badawcze na wysokim poziomie są rozwijane w ramach usług są również oferowane przedsiębiorstwom i partnerom instytucjonalnym, którzy mogą znaleźć w tym środowisku nowe możliwości rozwoju ich konkurencyjności, potencjału naukowego i międzynarodowej ekspozycji.
Strona internetowa instytucjihttp://www.vetagro-sup.fr/
Krótki opis instytucjiUniwersytet Bari we Włoszech został założony w 1925 roku. Jest to wspierany przez państwo uniwersytet podzielony na 23 wydziały, które skupiają się na sztuce, naukach ścisłych, rolnictwie, matematyce, naukach społecznych, literaturze, medycynie, prawie i edukacji. Uniwersytet oferuje różne kursy dla studentów studiów licencjackich, magisterskich, magisterskich i podyplomowych. Katedra Nauk Agroekologicznych i Terytorialnych jest wynikiem połączenia Katedry Nauk o Roślinach (DSPV) i Katedry Projektowania i Zarządzania Systemami Rolniczo-Zootechnicznymi i Leśnymi (PROGESA). Główne obszary badań dotyczą: Agronomia i uprawy roślin zielnych, sadownictwo i hodowla drzew arborealnych, gospodarka leśna i hodowla lasu, gospodarka wiejska i szacunkowa, inżynieria wodna, mechanika rolna, żywienie i żywienie zwierząt, ogrodnictwo i uprawa roślin kwiatowych, technologia drzewna i użytkowanie leśne, zookultury.
Cele instytucjiZapewnienie wiedzy i umiejętności w dziedzinie rolnictwa i produkcji, jak również zdolności do zagwarantowania, nawet przy zastosowaniu innowacyjnych metod, bezpieczeństwa, jakości i zdrowotności żywności, a także zmniejszenia ilości odpadów i wpływu na środowisko, łącząc gospodarkę i etykę w produkcji. Opracowywanie kursów koncentruje się również głównie na obszarach kulturowych związanych z aspektami zarządzania i planowania terytorium, przedsiębiorstw rolnoleśnych oraz planowania i rozwoju śródziemnomorskich systemów wiejskich.
Grupa docelowa instytucjiStudenci, stowarzyszenia zawodowe, lokalne przedsiębiorstwa rolno-spożywcze, władze publiczne; władze badawcze (CHIEAM, CNR, CREA)
Strona internetowa instytucjihttps://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/disaat