Partneriai

Trumpas institucijos aprašymasVertigo Lab yra idėjų ir rezervuaras, kuris specializuojasi aplinkosaugos ekonomikoje. Įsikūrusios Bordo mieste, Vertigo Lab komandos nariai yra sukaupę daug įgūdžių ir patirties (natūraliųjų išteklių ekonomikos, bioįvairovės valdymo, žemės ūkio inžinerijos, projektų vystymo srityse).
Institucijos tikslaiMes kuriame ir mobilizuojame poveikio analizės ir vertinimo įrankius, tam, kad aplinkosauga taptų kuriamų strategijų prioritetu ir perėjimas prie ekologiškumo principų taptų realybe.
Institucijos tikslinė grupėVertigo Lab dirba tiek privačiame, tiek viešajame sektoriuose, nuo vietinio iki tarptautinio lygmens.
Institucijos internetinė svetainėwww.vertigolab.eu/en/home
Trumpas institucijos aprašymasKaimo vietovių tyrimų institutas (IfLS) yra nepriklausomas, ne pelno siekiantis tyrimų institutas įsikūręs Gėtės universitete Frankfurte/ Maine. Institutas buvo įkurtas 1956 metais. Nuo to laiko instituto veikla buvo žemės ūkio ir kaimo regionų vystymasis Vokietijoje ir Europoje. Maždaug 12-kos tyrėjų komanda ir konsultantų, padedami projektų asistentų ir administracinio personalo šiuo metu valdo ir įgyvendina apie 20 projektų.
Institucijos tikslaiInstituto pagrindiniai darbo laukai yra žemės ūkio politika, kaip vietovių ir regionų vystymasis, aplinkosaugos ir socio-ekonominiai žemės ūkio aspektai , gamtos išsaugojimas ir kultūriniai kraštovaizdžiai. Susirūpinimą keliantys šių sričių aspektai yra tvarus vystymasis ir atsparumas, valdymas ir bendradarbiavimas, taip pat kaip žinios ir inovacijos.
Institucijos tikslinė grupėInstituto klientai yra Europos komisija, Europos parlamentas, Vokietijos federalinė valstybė ir valstybės ministerijos ir joms pavaldžios institucijos taip pat kaip savivaldybės ir pilietinės visuomenės organizacijos. Per pastaruosius 60 metų IfLS bendradarbiavo su ES ir nacionalinėmis institucijomis daugiau nei 500 projektų, kuriant programas, bendradarbiavimo tinklus ir iniciatyvas.
Institucijos internetinė svetainėhttps://www.ifls.de/
Trumpas institucijos aprašymasARID asociacija buvo įkurta 2009 metų rugpjūtį, Krokuvoje. ARID asociacija bendradarbiauja su 10 nuolatinių darbuotojų ir maždaug tuzinu ekspertų. Nuo asociacijos pradžios, jos tikslas buvo remti regionų vystymąsi, į pirmą vietą iškeliant atviro inovacijoms ir žinioms požiūrio formavimą ir modernių technologijų sklaidą. Asociacija taip pat siekia palengvinti paskutinių mokslo ir technologijų pasiekimų, pritaikomų suaugusiųjų viso gyvenimo mokymesi, srautą.
Institucijos tikslaiAsociacijos tikslas yra regionų plėtros skatinimas, atsižvelgiant į:
1. Atviro požiūrio į žinias ir inovacijas formavimas.
2. Modernių informacinių technologijų sklaida.
3. Informacijos srauto apie paskutinius mokslinius ir technologinius atradimus pritaikomus suaugusiųjų tęstiniam mokymuisi palengvinimas.
4. Sąmoningumo apie kultūrinį palikimą išlaikymas ir mokymasis iš jo siekiant atrasti šiuolaikiškus sprendimo būdus.
5. Vietinių iniciatyvų, sutampančių su asociacijos tikslais, rėmimas.
6. Teigiamų sąlygų kūrimas siekiant sumažinti geografines administracines ir generacijos kliūtis.
7. Partnerių santykių kūrimo palengvinimas.
8. Populiarinti aplinkosauginius ir ekologiškus žemdirbystės metodus.
Institucijos tikslinė grupė– Kaimo vietovių gyventojai
– Ūkininkai
– Antrepreneriai
– Profesinio ugdymo mokytojai
– Žemės ūkio patarėjai
Institucijos internetinė svetainėhttp://www.arid.org.pl
Trumpas institucijos aprašymasBaltijos edukacinių technologijų institutas (BETI) įsteigtas 2003 metais, siekiant apjungti informacinių ir švietimo technologijų srityje sukauptą profesionalią patirtį ir gebėjimus bei plėtoti šių technologijų pritaikymą įgyvendinant mokymosi visą gyvenimą paradigmą.
Institucijos tikslai• Moksline, metodine ir praktine veikla įgyvendinti ir palaikyti informacinėmis telekomunikacinėmis technologijomis (toliau – ITT) grindžiamą mokymą ir mokymąsi, skirtą subalansuotai švietimo, mokslinės, socialinės ir ekonominės plėtros politikai Lietuvoje
• Siekti sudaryti demokratiško, prieinamo ir savarankiško lavinimosi sąlygas visiems visuomenės piliečiams, įgyvendinant mokymosi visą gyvenimą paradigmą, plėtojant nuotolinio mokymosi veiklos iniciatyvas, kuriant mokomąją, metodinę, konsultacinę ir informacinę paramos sistemą
• Siekti, kad Instituto veiklos srityse būtų kuriamos, platinamos ir kuo plačiau taikomos šiuolaikinės informacinės telekomunikacinės sistemos ir kitos modernios technologijos
• Skatinti informacinėmis technologijomis pagrįstą projektų ir procesų valdymą, bendradarbiaujant su organizacijoms ir asmenimis, siekiantiems užtikrinti savo veiklos efektyvumą ir teikiamų paslaugų kokybę.
Institucijos tikslinė grupėBETI tikslinė grupė yra visos Lietuvos ir Baltijos šalių švietėjai, mokytojai, tyrėjai ir besimokantieji iš įvairių sferų.
Institucijos internetinė svetainėhttp://beti.lt/en
Trumpas institucijos aprašymasVetAgro Sup yra viešas Prancūzijos studijų institutas. Jam priklauso du studentų miesteliai Prancūzų regione Auvergne-Rhône-Alpes, veterinarijos studentų miestelis yra netoli Liono, o žemės ūkio studentų miestelis – Klermonas-Feranas.
Pagrindinis instituto prioritetas yra rengti veterinarijos gydytojus ir inžinierius, kurti žinias ir teikti paramą ūkio subjektams maisto pramonės, gyvūnų sveikatos, žemės ūkio ir aplinkosaugos srityse. Vetagro Sup teikia kursus ir vysto tyrimus pasaulinės sveikatos temomis. Ši sąvoka apima žmonių, gyvūnų ir aplinkos sveikatos problemas.
Institucijos tikslaiVetAgro Sup siūlo platų ir tarpdisciplinišką veterinarijos ir žemės ūkio mokymų pasirinkimą.
VetAgro Sup dalyvauja jungtiniuose tyrimuose kartu su nacionaliniais universitetais ir tyrimų institutais tokiais kaip INRA, CNRS, INSERM, IRSTEA. VetAgro Sup mokslininkų komandos dalyvauja nacionaliniuose, Europos ir tarptautiniuose mokslinių tyrimų projektuose. Institucijos vykdomos tyrimų veiklos, labiausiai susijusios su projekto tematika yra žemės ūkio mokslai, visuomenės sveikata ir aplinka, maisto sauga ir teritorijų valdymas.
Institucijos tikslinė grupėTurėdama maždaug 1200 studentų ir 120 mokytojų-tyrėjų, VetAgro Sup siūlo aukštos kokybės mokymus gyvosios gamtos mokslų srityje atsižvelgiant į nacionalinį, Europos ir tarptautinį lygius.
Atliekamos aukštos kokybės tyrimų veiklos taip pat yra siūlomos įmonėms ir instituciniams partneriams, kurioms jie naudingi ieškant naujų galimybių konkurencingumo vystymui, moksliniam potencialui didinti ar naudingi tarptautiniu mastu.
Institucijos internetinė svetainėhttp://www.vetagro-sup.fr/
Trumpas institucijos aprašymasBari universitetas Italijoje buvo įkurtas 1925 metais. Tai yra valstybinis universitetas, kuris yra sudarytas iš 23 fakultetų, kurių pagrindinės sferos yra menai, gamtos mokslai, žemės ūkis, matematika, socialiniai mokslai, literatūra, medicina, teisė ir švietimas.
Universitetas siūlo įvairius kursus bakalauro, magistro ir doktorantūros studentams.
Pagrindinės tyrimų veiklos apima: žemės ūkį ir žolinių augalų kultivavimą, sodininkystę ir arborealinių augalų kultivavimą, miškų valdymą ir miškininkystę, kaimo vietovių ekonomiką ir apyvartą, hidraulinę inžineriją, žemės ūkio mechaniką, medžio technologijas ir miškų panaudojimą, zookultūras.
Institucijos tikslaiUniversitetas siekia teikti žinias ir įgūdžius žemės ūkio ir gamybos, gebėjimą užtikrinti saugumą, net panaudojant inovatyvius metodus, maisto produktų kokybės ir sveikumo srityse, taip pat mažinant taršos ir poveikį aplinkai, sujungiant ekonomiją ir etiką gamybos procese. Kursų turinys taip pat fokusuojasi į kultūrinius aspektus susijusius su vadovavimou ir teritorijos planavimu, miškininkystės įmonėmis ir Viduržemio jūros kaimo vietovių sistemų planavimu.
Institucijos tikslinė grupėStudentai, profesinės asociacijos, vietinės žemės ūkio maisto produktų įmonėmis, viešosios institucijos, tyrimų institucijos (CHIEAM, CNR, CREA).
Institucijos internetinė svetainėhttps://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/disaat